OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

I. Zakres obowiązywania

 1. Poniższe warunki dostaw i płatności mają zastosowanie do wszystkich naszych dostaw i usług. Nie obowiązują nas odmienne warunki zamawiających. Nasze oferty są niewiążące, o ile w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej.
 2. Jeśli zamawiający zapoznał się już z naszymi warunkami dostaw i płatności, warunki te mają zastosowanie dla przyszłych transakcji również bez ponownego poinformowania o nich. Przyjęcie naszych dostaw lub usług uznaje się za równoważne z akceptacją naszych warunków.
 3. Postanowienia zawarte w powyższym punkcie 2 nie dotyczą osób niebędących przedsiębiorcami.
 4. Uzgodnienia dodatkowe, zmiany i odstępstwa od niniejszych warunków uzgadniane pomiędzy dostawcą a zamawiającym wymagają zachowania formy pisemnej.

II. Ceny

 1. Do uzgodnionych cen doliczany jest podatek VAT w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
 2. Podstawą obliczania cen są ustalone przez nas wagi, sztuki i ilości, o ile odbiorca niezwłocznie nie zgłosi sprzeciwu w tej sprawie.
 3. W przypadku istotnej zmiany wysokości kosztów związanych ze zleceniem po zawarciu umowy, strony umowy zobowiązane są do porozumienia się w sprawie dostosowania cen.
 4. Postanowienia zawarte w powyższym punkcie 3 nie dotyczą osób niebędących przedsiębiorcami.

 

III. Doradztwo w zakresie zastosowania naszych produktów i w sprawach technicznych

Doradztwo w zakresie zastosowań produktów i w sprawach technicznych świadczone jest przez nas według najlepszej wiedzy. Wszelkie dane i informacje dotyczące zdatności i zastosowania naszych produktów nie zwalniają nabywcy z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów w celu weryfikacji zdatności produktów w odniesieniu do zamierzonych procesów i celów.

 

IV. Dostawa

 1. O ile w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej, dostawa realizowana jest z naszego zakładu lub magazynu dystrybucyjnego.
 2. W przypadku uzgodnienia odbioru towaru ryzyko związane z przypadkową utratą oraz przypadkowym pogorszeniem stanu przedmiotów dostawy przechodzi na zamawiającego w momencie powiadomienia o przygotowaniu towaru do wydania. W pozostałym zakresie ryzyko to przechodzi na zamawiającego w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Wybór rodzaju i trasy wysyłki leży po naszej stronie. Zamawiający ponosi dodatkowe koszty z tytułu odmiennych dyspozycji.
 3. Dopuszcza się możliwość realizacji zasadnych dostaw częściowych.
 4. Znaczące, nieprzewidywalne oraz nieleżące po naszej stronie zakłócenia operacyjne, przekroczenie terminów dostaw lub brak ich realizacji ze strony naszych dostawców oraz przerwy w pracy spowodowane brakiem surowców, energii elektrycznej lub pracowników, strajki, lokauty, problemy z dostępnością środków transportu, zakłócenia w ruchu drogowym, zarządzenia władz państwowych i przypadki działania siły wyższej w naszym zakładzie i w zakładach naszych poddostawców wydłużają czas dostawy o okres trwania danych okoliczności, o ile mają one znaczenie dla możliwości realizacji dostawy towaru. Niezwłocznie informujemy zamawiającego o momencie zaistnienia takich okoliczności i ich zakończeniu. W przypadku opóźnienia dostawy o czas dłuższy niż jeden miesiąc zarówno zamawiający, jak i nasza firma ma prawo odstąpienia od umowy w zakresie ilości, których dotyczy dana okoliczność, z wyłączeniem prawa dochodzenia roszczeń o odszkodowanie.
 5. W przypadku dostaw w pojemnikach zwrotnych podlegają one zwrotowi po całkowitym ich opróżnieniu i na koszt dostawcy w ciągu 60 dni od daty otrzymania dostawy. Koszty z tytułu zagubienia czy zniszczenia opakowania zwrotnego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego do momentu ich zwrócenia do dostawcy ponosi zamawiający. Opakowania zwrotne nie mogą być używane do innych celów lub do umieszczenia w nich innych produktów. Są one przeznaczone wyłącznie do transportu dostarczanego towaru i nie należy usuwać z nich oznakowań.
 6. Opakowania jednorazowe nie są przez nas odbierane; wskazujemy natomiast zamawiającemu podmiot trzeci odpowiedzialny za utylizację opakowań zgodnie z rozporządzeniem.

 

V. Płatności

 1. Kwota wskazana na fakturze podlega zapłacie bez potrąceń w terminie płatności. Zapłatę uznaje się za dokonaną terminowo, jeśli w dniu przypadającym na dzień upływu terminu płatności środki pieniężne pozostają do naszej dyspozycji na wskazanym przez nas rachunku bankowym. Skonto i rabaty przyznawane są wyłącznie w drodze uzgodnień szczególnych.

Wyklucza się możliwość przyznania skonta dla nowych faktur, jeśli poprzednie faktury podlegające zapłacie nie zostały jeszcze opłacone.

 1. W przypadku opóźnień w płatnościach naliczane zostają odsetki z tytułu zwłoki w wysokości 2% powyżej stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego. Zarówno nasza firma, jak i zamawiający mają prawo dowiedzenia powstania szkody o wyższej lub niższej wartości.
 2. Przekazanie weksla nie stanowi płatności w gotówce i jest dopuszczalne w celu realizacji zapłaty wyłącznie za naszą zgodą. Opłaty za dyskonto i weksle ponosi zamawiający.
 3. Wyłącza się możliwość dochodzenia prawa zatrzymania i dokonania potrącenia należności z tytułu podważanych przez nas roszczeń zamawiającego.
 4. Postanowienia zawarte w powyższym punkcie 4 nie dotyczą osób niebędących przedsiębiorcami.
 5. Brak wymagalnej zapłaty za faktury lub inne okoliczności wskazujące na istotne pogorszenie sytuacji finansowej zamawiającego po zawarciu umowy uprawniają nas do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności wszystkich należności wynikających z tego samego stosunku prawnego.

 

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości. W przypadku zamawiającego będącego przedsiębiorcą obowiązuje następująca zasada: do momentu uiszczenia wszystkich należności wynikających z bieżących stosunków handlowych z nabywcą dostarczone towary pozostają naszą własnością. Zastrzeżenie własności obowiązuje także wówczas, gdy poszczególne należności zostały ujęte w bieżącym rachunku, a wyprowadzone saldo zostało zaakceptowane. Należności z tytułu naliczonej ceny sprzedaży uznaje się za nieuiszczone pomimo dokonanej zapłaty do momentu wygaśnięcia przejętej przez nas w tym zakresie odpowiedzialności wekslowej – np. w ramach kredytu akceptacyjnego.
 2. Proces obróbki i zmieszania przeprowadza na naszą rzecz nabywca bez powstania z tego tytułu zobowiązań dla nas. Na wypadek obróbki lub zmieszania z innymi rzeczami niebędącymi naszą własnością nabywca już w tym momencie jako zabezpieczenie przekazuje nam prawo współwłasności nowej rzeczy w wymiarze proporcjonalnym do stosunku wartości towaru objętego prawem zastrzeżenia własności do innych rzeczy poddanych obróbce przy założeniu, że nabywca przechowuje dla nas nową rzecz.
 3. Nabywca ma prawo do rozporządzania wyrobami w ramach zwyczajnej działalności, o ile terminowo wypełnia zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych z nami.
 4. Należności za sprzedaż towarów, z tytułu których przysługują nam prawa własności, już w tym momencie jako zabezpieczenie nabywca ceduje na nas w zakresie naszego udziału we własności sprzedawanych towarów.

W przypadku gdy zamawiający dokonuje połączenia lub zmieszania dostarczonego towaru w sposób odpłatny z głównym towarem podmiotu trzeciego, już w tym momencie jako zabezpieczenie ceduje na nas roszczenia wobec podmiotu trzeciego o zapłatę do wysokości wartości dostarczonego towaru wykazanej w fakturze. Niniejszym akceptujemy powyższe cesje.

 1. Na żądanie nabywca zobowiązany jest do podania nam wszelkich niezbędnych informacji o stanie towarów pozostających naszą własność oraz o stanie należności scedowanych na nas; nabywca ma też obowiązek powiadomienia o cesji swych odbiorców.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania towaru objętego prawem zastrzeżenia własności z zachowaniem należytej staranności oraz zabezpieczenia go na własny koszt przed zaginięciem i uszkodzeniem. Zamawiający z góry ceduje na nas roszczenia z umów ubezpieczenia zawartych w tym zakresie. Niniejszym akceptujemy powyższą cesję.
 3. W przypadku gdy wartość zabezpieczeń przekroczy wartość naszych należności o ponad 10%, na żądanie nabywcy dokonamy zwolnienia zabezpieczenia wybranego przez nas.
 4. Prawo nabywcy do rozporządzania wyrobami objętymi zastrzeżeniem prawa własności oraz do dochodzenia zapłaty należności scedowanych na nas wygasa w przypadku wstrzymania przez niego płatności i/lub utraty majątku. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności mamy prawo domagania się tymczasowego wydania w trybie natychmiastowym wszystkich towarów objętych prawem zastrzeżenia własności z wyłączeniem prawa zatrzymania bez wyznaczenia nowego terminu czy odstąpienia od umowy.
 5. Jeśli zastrzeżenie własności zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się towar, byłoby pozbawione skuteczności prawnej, nabywca na żądanie zobowiązany jest do ustanowienia równoważnego zabezpieczenia. W przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania, mamy prawo domagania się natychmiastowej zapłaty wszystkich nieuiszczonych należności bez względu na uzgodnione terminy płatności.

 

VII. Rękojmia i odpowiedzialność za wady

 1. Zastosowanie mają ustawowe terminy rękojmi.
 2. Jawne wady fizyczne, dostawy niewłaściwego towaru oraz niewłaściwej ilości należy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni od daty odbioru. Wady ukryte podlegają zgłoszeniu w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostawy.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji – w razie konieczności w drodze przeprowadzenia obróbki próbnej – przydatności dostarczonego towaru do zamierzonego rodzaju zastosowania. Zasada ta obowiązuje w szczególności w przypadku dodawania rozcieńczalników, utwardzaczy, dodatkowych lakierów lub innych składników niedostarczanych przez nas.
 4. W przypadku uzasadnionych reklamacji dostarczamy brakujące ilości bądź dokonujemy wymiany towaru. Jeśli wymiana towaru nie jest możliwa lub dostawa zastępcza wykazuje wady, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
 5. Jeśli zamawiający nie jest przedsiębiorcą w myśl ustawy w sprawie ogólnych warunków handlowych, obowiązują następujące zasady:
 6. a) Stwierdzone wady ukryte należy zgłaszać w formie pisemnej w ustawowym terminie rękojmi. Postanowienie to obowiązuje także w przypadku uzgodnienia terminu rękojmi dłuższego od terminu przewidzianego w ustawie.
 7. b) W przypadku uzasadnionych reklamacji z tytułu wad towaru poddanego lub niepoddanego jeszcze obróbce zamawiający może domagać się wyłącznie dostawy zastępczej. Jeśli dostawy zastępcze zakończą się niepowodzeniem, zamawiający ma prawo domagania się – według własnego uznania – unieważnienia umowy lub obniżenia ceny.
 8. a) Wyłącza się możliwość dochodzenia przez nabywcę roszczeń o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez nas obowiązków umownych lub ustawowych, jeśli szkoda nie powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Postanowienie to nie ma zastosowania do szkód powstałych w wyniku nieumyślnego naruszenia istotnego obowiązku umownego oraz roszczeń o odszkodowanie na podstawie ustawy w sprawie odpowiedzialności za produkt.
 9. b) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z okoliczności nietypowych dla umowy i niemożliwych do przewidzenia.
 10. c) Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności podmiotów współpracujących z nami i działających na nasze zlecenie.
 11. Powyższe postanowienia nie ograniczają odpowiedzialności za zagwarantowane właściwości towaru.
 12. W przypadku dodania do dostarczonego produktu lub stosowania z nim rozcieńczalników, utwardzaczy, lakierów dodatkowych lub innych składników niedostarczonych przez nas rękojmia udzielana jest tylko wówczas, gdy składniki te były pozbawione wad i zostały odpowiednio dobrane.

 

VIII. Jurysdykcja i miejsce realizacji umowy

 1. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych lub z umowy indywidualnej jest dane miejsce, z którego dokonywana jest wysyłka towarów, a w odniesieniu do płatności nasza siedziba.

Sądem właściwym miejscowo jest – według naszego uznania – sąd właściwy dla naszej siedziby lub sąd właściwy ogólnie dla siedziby zamawiającego. Dotyczy to również sporów w postępowaniach nakazowych, wekslowych lub czekowych.

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszych warunków lub mające z nimi związek, łącznie z ważnością klauzuli arbitrażowej, rozstrzygane będą z wyłączeniem sądów państwowych przez sąd polubowny wybrany na zasadach ustalonych przez Izbę Handlową w Hamburgu /Hamburger Freundschaftliche Arbitrage/.
 2. Postanowienia zawarte w punktach 1 i 2 nie dotyczą osób niebędących przedsiębiorcami w myśl ustawy w sprawie ogólnych warunków handlowych oraz przedsiębiorców drobnych.
 3. Do stosunków umownych z naszymi klientami zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG – „konwencji wiedeńskiej”).